Etusivu

Työnohjaus

Arja Saario
Sued johtamisen työnohjaaja


Yhteystiedot

Aaza
Arja Saario
Eerikinkatu 37 A 16
20100 Turku
puh. 02 251 0696
gsm. 0400 823 205
etunimi.sukunimi@aaza.fi

Johtamisen työnohjausMiksi johtajat tarvitsevat työnohjausta?
Johto ja esimiehet tekevät usein työtään yksin, vailla mahdollisuutta saada tukea omasta työyhteisöstä tai uskoutua ulkopuolisille. Työnohjaus tarjoaa tilaisuuden purkaa työhön liittyviä tilanteita ja tunteita turvallisesti ja luottamuksellisesti. Se voi myös antaa tuoreen näkökulman käsiteltävään tilanteeseen. Työnohjaus vapauttaa ongelmiin ja keskeneräisiin asioihin sitoutunutta energiaa hyötykäyttöön.


Mitä se on?
Johtamisen työnohjaus on koulutetun ja kokeneen työnohjaajan avulla tapahtuvaa, säännöllisesti toistuvaa ja suunnitelmallista oman työn tarkastelua. Työnohjaus on usein kahdenkeskistä, mutta se voi tapahtua myös ryhmässä. Se on ammatillisen kehittymisen väline ja henkistä työsuojelua. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu.

Mitä hyötyä siitä on?
Työnohjauksen avulla työn laatu ja työssä jaksaminen paranevat, motivaatio kasvaa sekä ongelmien kohtaaminen helpottuu. Itseymmärrys vahvistuu ja ammatillinen minä kehittyy. Ajattelu ja työtapa selkiintyvät kokemuksellinen tiedon yhdistyessä teoreettisiin lainalaisuuksiin. Työnohjaus kehittää myös kykyä tunnistaa työhön liittyviä stressitekijöitä ja käsitellä niitä. Johtamisen työnohjauksesta hyötyy koko työyhteisö.

Mitä se ei ole?
Johtamisen työnohjaus ei ole työnopastusta, terapiaa, ystävyyttä eikä mentorointia. Työnohjauksessa ei anneta suoria ohjeita eikä puututa ohjattavan työn sisältöön. Työnohjaaja ei käytä valtaa ohjattavan työyhteisössä.

Mitä se edellyttää ohjattavalta?
Työnohjaus edellyttää sitoutumista sekä aktiivista, omakohtaista työskentelyä. Kaikki työnohjauskeskustelussa käsiteltävät aiheet tulevat ohjattavalta.

Miten se aloitetaan?
Ensimmäinen tapaaminen on arviointi- ja neuvottelukäynti. Jos ohjaajan ja ohjattavan keskinäinen vuorovaikutus toimii hyvin, laaditaan työnohjaussopimus. Sopimuksessa määritellään mm. työnohjauksen aikataulu, tavoitteet, arviontiin liittyvät yksityiskohdat ja hinnoittelu.

Miten aikaavievää se on?
Ohjattava ja työnohjaajaa tapaavat yleensä kerran viikossa 45 minuutin ajan. Työnohjauksen pitkäkestoisuus on olennaista, jotta ohjauksen aikana saavutetaan riittävä luottamuksellisuus, tuloksellisuus ja syvällisyys. Johtamisen työnohjaukseen sitoudutaan yleensä 1-3 vuoden jaksoksi. Se voidaan kuitenkin toteuttaa esimerkiksi tiivinä sarjana tai ryhmäohjauksena.

Miten sitä arvioidaan?
Arviointi on johtamisen työnohjauksen olennainen osa. Arvion laativat ja allekirjoittavat ohjaaja ja ohjattava yhdessä. Arvion avulla työnohjauksen rahoittaja voi seurata ohjauksen vaikuttavuutta.

Kuka johdon työnohjaaja on?
Johtamisen työnohjaajalla on syvällinen perehtyneisyys työnohjaukseen sekä vähintään kaksi vuotta kestänyt työnohjaajakoulutus (40 opintoviikkoa). Työnohjaajakoulutukseen hyväksytyillä on yleensä ylempi korkeakoulututkinto ja vähintään viiden vuoden kokemus esimiestehtävistä. Työnohjaajalla on myös oma, henkilökohtainen työnohjaaja.

Millainen sen teoreettinen tausta on?
Työnohjauksen teoreettinen perusta voi olla mm. oppimis-, vuorovaikutus- tai systeemiteoreettinen, psykoanalyyttinen, psykodynaaminen tai eksistentiaalinen. Yhtä hyvää teoriaa työnohjaukselle ei ole löydetty eikä koettu tarpeelliseksi, koska yhden teorian nojalla ei voida tukea ohjattavan omaehtoista kehittymistä ja kasvua. Teoriaperustasta riippumatta työnohjaus on yleensä käytäntöä palvelevaa ja ratkaisukeskeistä.

<< Takaisin